سایر محصولات

ردیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1سیم استیل 316چین1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2الکترود 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3مفتول 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4تسمه استیل 304تایوان66,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات