ورق استیل

ردیف نوع جنسسایزضخامتتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1ورق استیل 3216000×15006mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2ورق استیل 3212000×10005mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3ورق استیل 3212000×10003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4ورق استیل 3213000×15001.5mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
5ورق استیل 3212500×12501.5mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
6ورق استیل 4302000×10000.7mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
7ورق استیل 4302440×12202mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
8ورق استیل 4302000×10002mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
9ورق استیل 4302000×10001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
10ورق استیل 4302000×10001mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
11ورق استیل 3092000×10003mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
12ورق استیل 3093000×15003mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
13ورق استیل 3096000×150010mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
14ورق استیل 3092000×100012mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
15ورق استیل 3093000×150030mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
16ورق استیل 3166000×15005mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
17ورق استیل 3162500×12505mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
18ورق استیل 3166000×150010mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
19ورق استیل 3163000×15006mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
20ورق استیل 3163000×15003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
21ورق استیل 3042000×10002mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
22ورق استیل 304رول عرض15004mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
23ورق استیل 3042500×12502mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
24ورق استیل 3043000×15003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
25ورق استیل 3042500×12504mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
26ورق استیل 3216000×150020mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
27ورق استیل 3163000×15002mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
28ورق استیل 3211250*25004mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
29ورق استیل 3046000×150015mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
30ورق استیل 3163000×15004mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
31ورق استیل 4303000×15005mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
32ورق استیل 304رول عرض 10001mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
33ورق استیل 3042500×12502.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
34ورق استیل 3162000×10006mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
35ورق استیل 430رول عرض 10000.7mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
36ورق استیل 3042000×10001.25mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
37ورق استیل 304رول عرض 10004mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
38ورق استیل 3092000×10002mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
39ورق استیل 3046000×15001.5mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
40ورق استیل 3043000×15004mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
41ورق استیل 3163000×15008mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
42ورق استیل 3042000×10000.8mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
43ورق استیل 3042500×12505mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
44ورق استیل 3161000×200020mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
45ورق استیل 304رول عرض 15006mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
46ورق استیل 3163000×150050mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
47ورق استیل 316رول عرض 12501mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
48ورق استیل 430 یک رو خشدار1250*25001mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
49ورق استیل 3162000×10002mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
50ورق استیل 3041250×25001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
51ورق استیل 304رول عرض12502.5mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
52ورق استیل 3042000×100010mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
53ورق استیل 3162440×12204mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
54ورق استیل 3041000x20001mmتایوان37,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
55ورق استیل 4302000×10003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
56ورق استیل 3046000×150012mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
57ورق استیل 3163000×15005mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
58ورق استیل 4302440×12201.25mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
59ورق استیل 3041000*20001.2mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
60ورق استیل 3042500×12503mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
61ورق استیل 430رول عرض15002.5mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
62ورق استیل 3042500×12501.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
63ورق استیل 3162000×10008mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
64ورق استیل 3042000×10000.3mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
65ورق استیل 3042000×10005mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
66ورق استیل 3042000×10006mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
67ورق استیل 3162000×100030mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
68ورق استیل 3162000×10001mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
69ورق استیل 3046000×150030mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
70ورق استیل 304رول عرض 10008mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
71ورق استیل 3162500×12501.5mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
72ورق استیل 3043000×15004mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
73ورق استیل 3162000×10003mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
74ورق استیل 3091500*30003mmتایوان83,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
75ورق استیل 3046000×150020mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
76ورق استیل 3162000×10005mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
77ورق استیل 4302000×10000.6mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
78ورق استیل 3042440×12201mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
79ورق استیل 3043000×15002.5mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
80ورق استیل 4302000×10001.2mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
81ورق استیل 304رول عرض 10001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
82ورق استیل 3042000×10004mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
83ورق استیل 3093000×15002mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
84ورق استیل 3046000×150010mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
85ورق استیل 3046000×15004mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
86ورق استیل 3162000×100010mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
87ورق استیل 3041000*20005mmاسپانیا47,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
88ورق استیل 3162500×125020mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
89ورق استیل 3043000×15003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
90ورق استیل 3043000×15006mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
91ورق استیل 316رول عرض 15001mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
92ورق استیل 430 دو رو خشدار1000×20008mm.اسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
93ورق استیل 3162500×12502mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
94ورق استیل 3041000*20005mmترکیه38,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
95ورق استیل 3043000×150010mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
96ورق استیل 3042000×10002.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
97ورق استیل 3166000×15004mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
98ورق استیل 4302000×10004mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
99ورق استیل 3041000*20001mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
100ورق استیل 430رول عرض 10000.4mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
101ورق استیل 304رول عرض 10001.25mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
102ورق استیل 430رول عرض15003mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
103ورق استیل 3043000×15001.5mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
104ورق استیل 3166000×15008mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
105ورق استیل 3042000×10000.6mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
106ورق استیل 304رول عرض 12505mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
107ورق استیل 3166000×150015mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
108ورق استیل 3042500×12506mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
109ورق استیل 3166000×150030mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
110ورق استیل 3162500×12501mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
111ورق استیل 430یک رو خشدار1000×20001mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
112ورق استیل 3163000×15001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
113ورق استیل 3043000×15001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
114ورق استیل 3046000×15008mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
115ورق استیل 3043000×15002mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
116ورق استیل 3162000×10004mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
117ورق استیل3161000*20003mmتایوان55,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
118ورق استیل 3046000×200050mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
119ورق استیل 3043000×15001mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
120ورق استیل 3042000×10003mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
121ورق استیل 3166000×15006mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
122ورق استیل 430رول عرض 10002mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
123ورق استیل 3041000*20001.5mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
124ورق استیل 304رول عرض 12504mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
125ورق استیل 3042000×100012mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
126ورق استیل 304رول عرض 10005mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
127ورق استیل 3163000×150010mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
128ورق استیل 3046000×15005mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
129ورق استیل 3166000×200020mmچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
130ورق استیل 316رول عرض 10001mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
131ورق استیل 3043000×15005mmاسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
132ورق استیل 3046000×15006mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
133ورق استیل 3162000×10001.5mmترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
134ورق استیل 3042000×10004mmتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزضخامتتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات