قوطی و پروفیل استیل

ردیف نوع جنسسایزضخامتطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1قوطی و پروفیل استیل 30430×301.5mm6.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2قوطی و پروفیل استیل 30420×202mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3قوطی و پروفیل استیل 304100×1002mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4قوطی و پروفیل استیل 32120×4036.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
5قوطی و پروفیل استیل 30430×201.5mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
6قوطی و پروفیل استیل 30460×601.5mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
7قوطی و پروفیل استیل 30440×402mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
8قوطی و پروفیل استیل 30450×1003mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
9قوطی و پروفیل استیل 30440×4026.0 مترتایوان41,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
10قوطی و پروفیل استیل 30440×401mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
11قوطی و پروفیل استیل 30440×401.5mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
12قوطی و پروفیل استیل 30440×202mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
13قوطی و پروفیل استیل 30430×302.5mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
14قوطی و پروفیل استیل 30920×4036.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
15قوطی و پروفیل استیل 30450×251.5mm6.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
16قوطی و پروفیل استیل 30440×801.5mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
17قوطی و پروفیل استیل 30450×1002mm6.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
18قوطی و پروفیل استیل 30410×300.96.0 مترتایوان41,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
19قوطی و پروفیل استیل 30420×201.5mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
20قوطی و پروفیل استیل 30460×401.5mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
21قوطی و پروفیل استیل 30430×302mm6.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
22قوطی و پروفیل استیل 30480×803mm6.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
23قوطی و پروفیل استیل 31620×4036.0 مترتایوان130,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزضخامتطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات