لوله استیل

ردیف نوع جنسسایزردهطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1لوله استیل 3212106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2لوله استیل 316306.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3لوله استیل 3161/4106.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4لوله استیل 3041/2106.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
5لوله استیل 304306.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
6لوله استیل 304106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
7لوله 304(مانیسمان)3406.0 مترتایوان65,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
8لوله استیل 316806.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
9لوله استیل 304206.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
10لوله استیل 3041/406.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
11لوله استیل 3043/406.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
12لوله استیل 3163406.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
13لوله استیل 3163/406.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
14لوله استیل 3161/206.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
15لوله استیل 3041/4106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
16لوله استیل 304506.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
17لوله استیل 3041406.0 مترتایوان45,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
18لوله استیل 316406.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
19لوله استیل 3161/2106.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
20لوله استیل 304406.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
21لوله استیل 3041/2206.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
22لوله استیل 3043/406.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
23لوله استیل 3093106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
24لوله استیل 316606.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
25لوله استیل 304106.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
26لوله استیل 3041/206.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
27لوله استیل 304606.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزردهطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات