اطلاعات حساب بانکی

بانک اقتصاد نوین

شعبه : بازار استیل 
شماره کارت:6274121183339522
شماره حساب:2-5166954-800-157
شماره شبا:IR83 0550 0157 8000 5166 9540 02
به نام : امیرحسین جعفری

بانک ملی


شعبه :بزرگراه فتح
شماره کارت:6037991753332737
شماره حساب:0310537207002
شماره شبا:IR320170000000310537207002
به نام : امیرحسین جعفری

 


اطلاعات حساب بانکی بازار استیل نزد شعب مختلف بانکی