نبشی و ناودانی استیل

ردیف نوع جنسسایزضخامتطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1نبشی استیل 30430×303mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2نبشی استیل 30450×505mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3نبشی استیل 31640×404mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4نبشی استیل 30420×203mm6.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
5نبشی استیل 30920×202mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
6نبشی استیل 30480×808mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
7نبشی استیل 30440×404mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
8نبشی استیل 30440×404mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
9نبشی استیل 32150×505mm6.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزضخامتطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات