میلگرد استیل

ردیف نوع جنسسایزطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1میلگرد استیل 316ضخامت 506.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2میلگرد استیل 304ضخامت 806.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3میلگرد استیل 321ضخامت 306.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4میلگرد استیل 310ضخامت 256.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
5میلگرد استیل 321ضخامت 10 6.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
6میلگرد استیل 304ضخامت 126.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
7میلگرد استیل 304ضخامت 306.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
8میلگرد استیل 316ضخامت 146.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
9میلگرد استیل 316ضخامت 406.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
10میلگرد استیل 304ضخامت 656.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
11میلگرد استیل 316ضخامت 1206.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
12میلگرد استیل 316ضخامت 126.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
13میلگرد استیل 304ضخامت 86.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
14میلگرد استیل 304ضخامت 206.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
15میلگرد استیل 304ضخامت 556.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
16میلگرد استیل 316ضخامت 286.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
17میلگرد استیل 316ضخامت 556.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
18میلگرد استیل 316ضخامت 806.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
19میلگرد استیل 321ضخامت 106.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
20میلگرد استیل 304ضخامت 36.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
21میلگرد استیل 309ضخامت 106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
22میلگرد استیل 304ضخامت 146.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
23میلگرد استیل 304ضخامت 406.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
24میلگرد استیل 316ضخامت 206.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
25میلگرد استیل 316ضخامت 456.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
26میلگرد استیل 316ضخامت 656.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
27میلگرد استیل 316ضخامت 1306.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
28میلگرد استیل 304ضخامت 106.0 مترتایوان52,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
29میلگرد استیل 304ضخامت 106.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
30میلگرد استیل 304ضخامت 256.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
31میلگرد استیل 316ضخامت 106.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
32میلگرد استیل 316ضخامت 306.0 مترترکیه0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
33میلگرد استیل 316ضخامت 606.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
34میلگرد استیل 316ضخامت 856.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
35میلگرد استیل 321ضخامت 206.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
36میلگرد استیل 304ضخامت 66.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
37میلگرد استیل 304ضخامت 126.0 مترتایوان52,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
38میلگرد استیل 304ضخامت 156.0 مترتایوان0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
39میلگرد استیل 304ضخامت 506.0 مترچین0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
40میلگرد استیل 316ضخامت 256.0 متراسپانیا0تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزطولتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات